Konferencja „Senior w rodzinie”.

Z okazji Dnia Seniora w Senacie odbyła się konferencja „Senior w rodzinie”, zorganizowana przez marszałka Stanisława Karczewskiego.

Było to już trzecie senackie spotkanie poświęcone polityce senioralnej, w którym udział wzięło kilkudziesięciu seniorów i przedstawicieli organizacji pozarządowych, instytucji i inicjatyw obywatelskich. W poprzednich latach debatowano o aktywizacji zawodowej seniorów i ich funkcjonowaniu w świecie internetu i nowoczesnych technologii cyfrowych. Obecnie rozmawiano o relacjach społecznych osób starszych, ich funkcjonowaniu w rodzinie, zaangażowaniu w życie nie tylko lokalnych wspólnot. Konferencję prowadził senator Antoni Szymański, zastępca przewodniczącego Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej.

Otwierając senackie spotkanie, marszałek Stanisław Karczewski podkreślił, że polskie i europejskie społeczeństwa się starzeją. Należy więc dostrzegać ten problem i dbać o seniorów. „To ważne, byśmy odnajdywali dla seniorów dobre miejsce w społeczeństwie” – przekonywał. Warto się zastanowić, czy senior ma być z rodziną, czy w rodzinie, jakie jest jego miejsce w rodzinie. Marszałek Senatu podkreślił, że bardzo ważna jest aktywność seniorów. W jego ocenie należy im stworzyć dobre warunki zarówno do funkcjonowania w rodzinie, jak i w otoczeniu społecznym. Dlatego nie można się uchylać od politycznych decyzji w tej sprawie, a wobec istniejących problemów nie uciekniemy od odpowiedzialności za ich rozwiązanie.

Do uczestników konferencji list skierowała wicepremier Beata Szydło, która przypomniała, że „rząd Prawa i Sprawiedliwości stawia seniorów w centrum uwagi”. „Podjęliśmy wiele działań, których celem jest poprawa sytuacji życiowej i materialnej osób starszych w Polsce, ale równie istotne co zmiany w prawie, są edukacja i profilaktyka” – napisała.

O polityce społecznej rządu wobec seniorów mówiła wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Bojanowska. Jak przypomniała, Rada Ministrów przyjęła dokument dotyczący polityki społecznej wobec osób starszych do 2030 r., opartej na 3 filarach: bezpieczeństwo, uczestnictwo, solidarność. Podkreśliła, że jest to pierwszy rządowy dokument kompleksowo ujmujący problemy osób starszych. Dotychczas wszystkie programy na temat polityki senioralnej miały charakter ramowy. Dokument uwzględnia szczegółowe rozwiązania we wszystkich najważniejszych sferach życia osób starszych, m.in. bezpieczeństwa, zdrowia, przeciwdziałania samotności, aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, a także dostosowania infrastruktury do potrzeb i możliwości seniorów. Po raz pierwszy uwzględniono potrzeby niesamodzielnych osób starszych, co ma umożliwić wprowadzenie rozwiązań zmniejszających skalę ich zależności od innych, a także ułatwić dostęp do usług wzmacniających samodzielność. Kompleksowy program polityki senioralnej ma też na celu usystematyzowanie i usprawnienie działań instytucji publicznych na rzecz osób starszych w Polsce, a także przyczynić się do poprawy jakości ich życia. Jak mówiła wiceminister Elżbieta Bojanowska, w Polsce starość ma twarz kobiety, najczęściej samotnej. Kobiety żyją znacznie dłużej niż mężczyźni, średnio dożywają 81,8 lat, a mężczyźni tylko 74 lat. Średni wiek życia się wydłuża, polskie społeczeństwo starzeje się, a w najbliższych dekadach ten proces znacznie przyspieszy. Obecnie osoby powyżej 60. roku życia stanowią 24% Polaków, a w 2050 r. będzie ich ponad 40%. Mówiąc o najważniejszych działaniach rządu na rzecz seniorów, wiceminister rodziny wskazała na obniżenie wieku emerytalnego, bezpłatne leki dla seniorów, program wieloletni Senior+ na lata 2015–20, program opieki 75+, a także przygotowywany przez rząd projekt ustawy zapewniającej najniższą emeryturę matkom i ojcom, którzy wychowali co najmniej czwórkę dzieci, i nie mają uprawnień emerytalnych.

Podczas konferencji zaprezentowano różnorodne inicjatywy skierowane do seniorów, a także formy aktywizowania osób starszych i opieki nad nimi. O działaniach na rzecz seniorów podejmowanych przez Caritas Polska mówił zastępca dyrektora tej instytucji ks. Marek Dec. W swoim wystąpieniu poświęconym wolontariatowi szczególną uwagę zwrócił na płynące z niego obopólne pożytki, a także na potrzebę tworzenia przestrzeni do spotkania i rozmowy, budowania współpracy międzypokoleniowej, społecznego aktywizowania seniorów.

Koordynatorka Zespołu Edukacja Dorosłych Erasmus+ Alina Respondek przedstawiła ofertę edukacyjną tego programu adresowaną do organizacji senioralnych. W jej opinii edukacja osób starszych jest niezwykle ważnym zadaniem, umożliwia im bowiem ich społeczną aktywność, w zdecydowany sposób podnosi kluczowe kompetencje naukowo-techniczne, osobiste czy obywatelskie.

„Senior w rodzinie, rodzina z seniorem – ciężar czy wartość?” to temat wystąpienia dr Elżbiety Ostrowskiej, przewodniczącej Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Warszawie. Jak mówiła, problematyka senioralna jest niezwykle zróżnicowana, dotyczy bowiem „rześkich” 60-latków, jak i niepełnosprawnych często seniorów po osiemdziesiątce. Dynamicznie zmieniający się świat powoduje, że zmieniamy się także my sami, wypadamy ze swoich dotychczasowych ról społecznych, w przeszłość odchodzi model rodziny wielopokoleniowej. Zdaniem Elżbiety Ostrowskiej kapitał osób starszych nadal stanowią jednak wiedza, pamięć rodzinna i historyczna, przywiązanie do tradycji, umiejętność kultywowania więzi rodzinnych i społecznych, coraz rzadsza u młodego pokolenia ukształtowanego przez internet, doświadczenie życiowe, a przede wszystkim wolny czas. To podstawowe wartości, które senior może wnieść do życia rodzinnego. Niestety, bywa, że osoby starsze spotykają się w swoich rodzinach z różnego rodzaju formami przemocy – fizycznej, ekonomicznej, szantażu emocjonalnego czy zachowań naruszających ich poczucie godności. Zdaniem Elżbiety Ostrowskiej niezbędna jest edukacja do starości, przygotowanie młodych ludzi do tego etapu życia. „Starość to taka przypadłość, która przy odrobinie szczęścia, przytrafi się każdemu. Przyjmijmy, że jest to naturalna faza naszego życia” – zakończyła przewodnicząca Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.

W opinii Krystyny Lewkowicz, prezes Fundacji „Ogólnopolskiego Porozumienia UTW”, w Polsce różnie bywa z etosem seniora. Niestety, często spychany jest na margines życia rodzinnego.

Podczas konferencji marszałek Stanisław Karczewski otrzymał Ogólnopolską Kartę Seniora, wychodzącą naprzeciw potrzebom konsumentów po 60. roku życia. Uprawnia ona do zniżek i innych promocji w blisko 1500 miejsc. Ogólnopolska Karta Seniora jest przedsięwzięciem realizowanym przez krakowskie Stowarzyszenie Manko, swoim zasięgiem obejmuje miasta w całej Polsce.

Uczestników spotkania z programem „Gmina przyjazna seniorom”, czasopismem „Głos Seniora”, a także z Ogólnopolską Kartą Seniora, stanowiącymi narzędzie aktywizacji seniorów, przedsiębiorców i samorządów zapoznał Łukasz Salwarowski, prezes Stowarzyszenia Manko.

 

Zapraszamy do obejrzenia briefingu prasowego Marszałka Senatu RP Stanisława Karczewskiego przed konferencją.

 

 

Źródło: Senat RP