71. posiedzenie Senatu RP.

24 stycznia 2019 r. zakończyło się 71. posiedzenie Senatu. Izba rozpatrzyła na nim 3 ustawy, do 1 wprowadziła poprawki. Bez zmian przyjęto m.in. ustawę budżetową na 2019 r.

Senat zdecydował ponadto o wniesieniu do Sejmu 2 projektów ustaw i podjął 3 uchwały okolicznościowe.

Drugiego dnia obrad Izba po burzliwej dyskusji podjęła uchwałę upamiętniającą Pawła Adamowicza – Prezydenta Gdańska (1965–2019), wypracowaną na podstawie 2 projektów – autorstwa senatorów PiS i senatorów PO. W uchwale przypomniano, że 14 stycznia 2019 r. zmarł w wyniku ciężkich ran zadanych przez zamachowca Paweł Adamowicz – „długoletni Prezydent Gdańska, samorządowiec i działacz demokratycznej opozycji. Zginął po ataku w czasie wystąpienia na zgromadzeniu publicznym w Gdańsku, na którym jego mieszkańcy wyrażali swoją solidarność z potrzebującymi w naszym kraju". „Senat Rzeczypospolitej Polskiej wyraża uznanie dla zasług Pana Prezydenta Pawła Adamowicza, które położył w swojej działalności publicznej. Senat apeluje o poszanowanie demokratycznych metod oraz okazywanie wzajemnego szacunku przez wszystkich uczestników życia publicznego w Polsce. Wyrażamy głębokie przekonanie, że tylko pod tym warunkiem można służyć godnie i skutecznie dobru wspólnemu i budowie pomyślności Naszej Ojczyzny” – napisano w uchwale.

Senat bez poprawek przyjął ustawę budżetową na rok 2019 (projekt rządowy), w której zaplanowano dochody w wysokości 388 mld 294 mln 520 tys. zł, a wydatki – 416 mld 794 mln zł, czyli deficyt nie większy niż 28 mld 500 mln zł. Prognozowany deficyt sektora finansów publicznych, liczony według metodologii Unii Europejskiej, wyniesie 1,7% PKB, a PKB powinien wzrosnąć o 3,8%. Ustawa przewiduje ponadto, że średnioroczna inflacja nie przekroczy 2,3%, przeciętny roczny fundusz wynagrodzeń w gospodarce narodowej oraz emerytur i rent wzrośnie nominalnie o 6%, a konsumpcja prywatna – o 5,9%. Zapewnia środki na m.in. kontynuację programów „Rodzina 500 +” i „Dobry start”, podniesienie renty socjalnej, waloryzację rent i emerytur, darmowe leki dla seniorów.

Bez zmian przyjęto ustawę zmieniającą ustawę o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy), która przedłuża na 2019 r. możliwość złożenia przez rolników oświadczenia zamiast wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich lub obszarowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Izba wprowadziła 17 poprawek, głównie doprecyzowujących, do nowelizacji prawa własności przemysłowej (projekt rządowy). Senatorowie zdecydowali też o zmianie terminu wejścia w życie ustawy. Nowela implementuje unijną dyrektywę, która ma na celu ustanowienie trwałego i komplementarnego współistnienia wspólnotowego znaku towarowego i krajowych systemów ochrony znaków towarowych.

Senat postanowił wnieść do Sejmu 2 projekty ustaw. Projekt nowelizacji kodeksu postępowania karnego (inicjatywa Komisji Ustawodawczej) dostosowuje przepisy do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 16 maja 2018 r. (sygn. akt K 12/15). Przewiduje on, że każde postanowienie sądu pozbawiające oskarżycieli posiłkowych możliwości udziału w postępowaniu sądowym będzie mogło być przez nich zaskarżone. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane (inicjatywa Komisji Ustawodawczej), wykonujący wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 7 lutego 2018 r. (sygn. akt K 39/15), przenosi do ustawy – Prawo budowlane przepisy zawarte w rozporządzeniu ministra infrastruktury i rozwoju w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, dotyczących ograniczenia zakresu uprawnień budowlanych.

 

 

Źródło: Senat RP