18. posiedzenie Senatu RP.

3 grudnia zakończyło się 18. posiedzenie Senatu. Tego dnia senatorowie zdecydowali o przyjęciu bez poprawek 3 ustaw. Zdecydowano też o wniesieniu do Sejmu 4 projektów ustaw, odrzucono natomiast jeden projekt. Senatorowie podjęli też 2 uchwały okolicznościowe.

Ustawy przyjęte bez poprawek.

Ustawa o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy), która dostosowuje przepisy do nowego prawa zamówień publicznych, które wejdzie w życie 1 stycznia 2021 r. Ma też na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej i dostosowanie przepisów ustawy o umowie koncesji do unijnych dyrektyw dotyczących zamówień publicznych.

Ustawa o zmianie nazwy Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu (projekt rządowy) nadaje poznańskiej uczelni imię Magdaleny Abakanowicz i zmienia jej nazwę na „Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu”. Projekt ustawy został przygotowany na wniosek Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Z inicjatywą zmiany nazwy, popartą uchwałą Senatu uczelni, wystąpiła społeczność akademicka w uznaniu dla dokonań tej wybitnej artystki i podkreślenia jej wieloletnich związków z poznańską uczelnią plastyczną. Inicjatywa spotkała się z poparciem Fundacji im. Marty Magdaleny Abakanowicz Kosmowskiej i Jana Kosmowskiego w Warszawie, będącej spadkobiorcą majątku i praw Magdaleny Abakanowicz Kosmowskiej i Jana Kosmowskiego.

Ustawa o zmianie nazwy Akademii Muzycznej w Krakowie (projekt rządowy), która nadaje krakowskiej uczelni imię Krzysztofa Pendereckiego. Projekt ustawy został przygotowany na wniosek Akademii Muzycznej w Krakowie. Z inicjatywą zmiany nazwy, popartą uchwałą Senatu uczelni, wystąpiła społeczność akademicka w uznaniu dla dokonań tego wybitnego artysty, a jednocześnie podkreślenia jego wieloletnich związków z tą uczelnią muzyczną. Inicjatywa spotkała się z poparciem żony kompozytora Elżbiety Pendereckiej i członków jego rodziny.

Projekty ustaw wniesione do Sejmu.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (inicjatywa Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji) realizuje postulaty zawarte w petycjach (P9-28/19 i P9-28/19_2) wniesionych do Senatu. Tworzy podstawy prawne do utworzenia powiatowych i wojewódzkich rad seniorów. Projektowane przepisy pozwolą także jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie działalności rad seniorów. Przewidują również objęcie ich członków ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej lub dowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym.

Projekt ustawy o uchyleniu ustawy o Radzie Mediów Narodowych ( inicjatywa Komisji Kultury i Środków Przekazu) dostosowuje prawo do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 13 grudnia 2016 r. (sygn. akt K 13/16). Przewiduje likwidację Rady Mediów Narodowych i przywrócenie kompetencji Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji ‒ jako organu stojącego na straży wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji ‒ w zakresie wypływu na obsadę zarządu i rady nadzorczej spółek publicznej radiofonii i telewizji oraz na treść ich statutu.

Projekt uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu (inicjatywa grupy senatorów) umożliwia udział w posiedzeniach komisji senackich w sposób zdalny: posłów, europosłów, przedstawicieli Rady Ministrów, organów administracji rządowej, państwowych i samorządowych organów, instytucji, zakładów i przedsiębiorstw, spółek prawa handlowego z udziałem państwowych lub komunalnych osób prawnych, organizacji społecznych korzystających z dotacji z budżetu państwa, a także zaproszonych przez przewodniczących komisji ekspertów, przedstawicieli środowisk i organizacji zainteresowanych przedmiotem pracy komisji oraz innych osób. Będzie to możliwe tylko w szczególnie uzasadnionych wypadkach wynikających z wprowadzonego stanu nadzwyczajnego, epidemii lub zagrożenia epidemicznego.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (projekt grupy senatorów) stanowi uzupełnienie rozwiązań tzw. tarcz antykryzysowych. „[...] proponowane rozwiązania pozwolą ograniczyć negatywne skutki epidemii zarówno dla polskiej gospodarki, jak i społeczeństwa. Koszty związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 są wprawdzie olbrzymim obciążeniem dla budżetu państwa, niemniej brak kompletnego wachlarza rozwiązań systemowych, które pozwolą przeciwdziałać skutkom epidemii, koszty te wielokrotnie zwiększy” – czytamy w uzasadnieniu projektu. Projekt rozszerza zasadę proobywatelskiej interpretacji prawa. Ma ona zapewnić wszystkich osobom i podmiotom możliwość uzyskania indywidualnej interpretacji przepisów, jeśli mają one wątpliwość, jak należy te przepisy zastosować. Organy administracji publicznej będą miały na wydanie interpretacji 30 dni od złożenia wniosku przez obywatela lub inny zainteresowany podmiot. W sytuacjach szczególnie skomplikowanych czas ten może zostać wydłużony do 45 dni. Projekt przewiduje wsparcie dla przedsiębiorców, których dotyczy całkowity zakaz prowadzenia działalności, dzięki wprowadzeniu mechanizmu rekompensat, m.in. przeznaczonych na pokrycie kosztów prowadzonej działalności, wypłacanych na wniosek przedsiębiorcy. Inicjatywa senacka przewiduje także wprowadzenie możliwości zawieszania wykonywania działalności gospodarczej przez mikroprzedsiębiorców na okres do sześciu miesięcy, jeżeli ich przychód w ostatnich dwóch miesiącach spadł o co najmniej 40%.

Senat odrzucił projekt ustawy o zmianie ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji (inicjatywa grupy senatorów), który miał na celu ułatwienie działania rad pracowników, w szczególności w związku z pandemią koronawirusa. Przewidywał zmniejszenie liczby podpisów wymaganych do zgłoszenia kandydatury, zniesienie wymogu zbierania podpisów pod wnioskiem o przeprowadzenie wyborów rady pracowników i zmniejszenie z 50 do 10% frekwencji wymaganej do stwierdzenia ważności wyborów.

Uchwały okolicznościowe podjete przez Senat.

Projekt uchwały w 650. rocznicę śmierci Króla Kazimierza Wielkiego (inicjatywa senatora Aleksandra Pocieja) przypomina życie i dokonania ostatniego króla polskiego z dynastii Piastów. Jak podkreślono, monarcha po przeszło 200 latach rozbicia politycznego Polski przeprowadził ważne reformy. „Bez wątpienia panowanie Kazimierza Wielkiego stało się fundamentem potęgi Królestwa Polskiego w następnych stuleciach. Pamiętamy znamienne słowa Jana Długosza, który blisko 100 lat po śmierci króla napisał, że Kazimierz Wielki zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną. Król Kazimierz jest w historii Polski przykładem tego, iż można w świadomości potomnych zostać wielkim niekoniecznie ze względu na zasługi wojenne, ale dzięki zajmowaniu się gospodarką i prawem” – napisano w projekcie uchwały.

Projekt uchwały w sprawie upamiętnienia rewolucji 1905 roku oraz poprzedzającego ją zrywu polskich robotników w walce z carskim zaborcą (inicjatywa senatorów Gabrieli Morawskiej–Staneckiej i Wojciecha Koniecznego) wyraża przekonanie Izby o szczególnym znaczeniu rewolucji 1905 r. i poprzedzających ją wydarzeń rozgrywających się na ziemiach polskich objętych zaborem carskiej Rosji. Izba składa w nim hołd bohaterom, bojownikom o odrodzenie państwa polskiego, niepodległość i suwerenność Polaków. W projekcie przypomniano też najważniejsze wydarzenia związane z tym zrywem.

Senat przyjął bez poprawek ustawę o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy), która wprowadza dodatkową niedzielę handlową 6 grudnia 2020 r. Nowelizację poparło 86 senatorów, 8 było przeciw, a 3 osoby wstrzymały się od głosu. Nowela umożliwia też wykonywanie pracy zdalnej pracownikowi przebywającemu w izolacji w warunkach domowych. Decyzję w tej sprawie podejmować będzie pracownik za zgodą pracodawcy. Kolejne zmiany mają na celu umożliwienie przeprowadzania zawieszonych dotychczas badań lekarskich i psychologicznych, szkoleń i sprawdzianów wiedzy maszynistów oraz egzaminów okresowych pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych m.in. z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego. Nowela wydłuża – z 90 do 180 dni od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii – terminy ważności szkoleń i okresowych sprawdzianów wiedzy maszynistów oraz przeprowadzenia egzaminów okresowych dla stanowisk związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego. Nowelizacja przewiduje także, że osoby, wobec których nie przeprowadzono kwalifikacji wojskowej w roku kalendarzowym, w którym ukończyły 19 lat, będą podlegały obowiązkowi stawienia się do niej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata. Ponadto ustawa uchyla przepisy umożliwiające prezesowi Rady Ministrów odwołanie członka Rady Dialogu Społecznego w wypadku utraty zaufania w związku z informacją dotyczącą jego pracy, współpracy lub pełnienia służby w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu tzw. ustawy lustracyjnej lub sprzeniewierzenia się działaniom Rady, skutkującego brakiem możliwości prowadzenia przejrzystego, merytorycznego i regularnego dialogu organizacji pracowników, pracodawców i strony rządowej. W trakcie debaty ustawę krytycznie ocenił senator Adam Szejnfeld. Zapowiedział jednak, że Koalicja Obywatelska poprze ją wyłącznie ze względu na obywateli, by ułatwić im przygotowanie się do świąt. Zdaniem senatora mamy do czynienia z ustawą „dziwną” zarówno ze względu na jej zawartość, jak i ze względów konstytucyjnych, legislacyjnych czy społeczno-gospodarczych. Za chaotyczny uznał sposób procedowania tej ustawy. „To nie jest racjonalne zarządzanie państwem. To jest bieg od pomysłu do pomysłu” – wskazywał. Handlową niedzielę 6 grudnia nazwał rządowym prezentem pod choinkę. Senator Adam Szejnfeld przypomniał też, że na czas pandemii propozycja wprowadzenia niedziel handlowych znalazła się w 2 senackich projektach nowelizacji ustawy covidowej. Senator Jan Maria Jackowski zgłosił wniosek o wykreślenie z nowelizacji przepisu wprowadzającego handlową niedzielę 6 grudnia. Jego zdaniem narusza on z trudem wynegocjowany w poprzedniej kadencji parlamentu konsensus w sprawie handlu w niedzielę. „Nie bardzo widzę powód, żeby to zmieniać, zwłaszcza w tak trudnej sytuacji politycznej. Nie ma też powodu, by konfliktować się ze środowiskiem, które w tej sprawie ma bardzo sztywne stanowisko” – przekonywał senator.

Senatorowie podjęli 5 uchwał okolicznościowych.

Uchwała w sprawie ustanowienia roku 2021 Rokiem Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego (inicjatywa grupy senatorów) przypomina, że w przyszłym roku przypada 120. rocznica urodzin i 40. rocznica śmierci tego jednego z największych Polaków XX w., który „swym życiem służył Polsce i Kościołowi”. Senat oddaje mu „szczególny hołd i wyraża pamięć, szacunek i wielkie uznanie dla Jego całego życia, które było wielkim świadectwem umiłowania Ojczyzny i Rodaków. „Swym życiem służył Polsce i Kościołowi” ‒ podkreślono w uchwale.

Uchwała ustanawiająca rok 2021 Rokiem Cypriana Norwida (inicjatywa grupy senatorów) przypomina tego jednego z najwybitniejszych polskich twórców, „znakomitego poetę, prozaika, dramatopisarza, głębokiego myśliciela i chrześcijanina, gorącego, choć niepozbawionego krytycyzmu patriotę”, którego 200. rocznica urodzin przypada w 2021 r. Swoją uchwałą Senat składa hołd Cyprianowi Kamilowi Norwidowi ‒ wielkiemu twórcy i patriocie, uznając jego myśl, że „Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek”, za ciągle aktualną.

Uchwała o ustanowieniu roku 2021 Rokiem Pracowników Ochrony Zdrowia (inicjatywa senator Beaty Małeckiej-Libery) oddaje hołd pracownikom ochrony zdrowia oraz wyraża szacunek i uznanie dla ich wielkiej pracy. Jak napisano w uchwale, od pierwszego dnia, nie zważając na wielkie zagrożenie, wypowiedzieli oni walkę pandemii koronarowirusa. „Społeczeństwo, którego życie i zdrowie dziś tak bardzo zależy od wysiłków pracowników ochrony zdrowia, musi o nich pamiętać, zabezpieczając odpowiednio zarówno płace, jak i warunki pracy dla nich wszystkich. Rządzący powinni o nich dbać, zapewniając właściwe finansowanie całej ochrony zdrowia oraz odpowiednie nagradzanie i docenianie” ‒ napisano w uchwale.

Uchwała ustanawiająca rok 2021 Rokiem Powstań Śląskich (inicjatywa grupy senatorów) przypomina, że powstania śląskie (1919‒21) to 3 zrywy ludności polskiej Górnego Śląska, w których życie oddało kilka tysięcy osób. Dziś uczestnicy walk nie mogą już o nich opowiedzieć, gdyż ostatni z weteranów odszedł na wieczną wartę. Uznając, że to na nas spoczywa obowiązek pamiętania, Senat oddaje hołd powstańcom śląskim za ich patriotyzm i umiłowanie polskości oraz męstwo i hart ducha w walkach, które przyczyniły się do wejścia części Górnego Śląska do odradzającego się państwa polskiego po sześciu wiekach podlegania czeskiej i niemieckiej jurysdykcji.

Uchwała w sprawie ustanowienia roku 2021 Rokiem Polskiej Tradycji Konstytucyjnej (inicjatywa grupy senatorów) przypomina, że w 2021 r. przypadają dwie rocznice o niezwykłym znaczeniu dla polskiej tradycji konstytucyjnej ‒ 230-lecie Konstytucji 3 maja i 100-lecie konstytucji marcowej. Jak napisano w uchwale, obie konstytucje wyrastają z republikańskiej tradycji życia publicznego, traktującej państwo jako dobro wspólne, a prawo jako reguły chroniące wolność obywateli przed arbitralnością władzy. Były też wyrazem troski naszych przodków o dobro Rzeczypospolitej, rozwój praw jednostki i stanowiły pozytywny wkład w europejskie dziedzictwo prawne. Izba w podjętej uchwale wyraża szacunek dla ustrojowych dokonań naszych przodków, mając przekonanie o kluczowym znaczeniu wolności i dobrego prawa w kulturze politycznej Polaków.

Ustawy przyjęte bez poprawek.

Ustawa o zmianie ustawy o paszach (projekty poselskie) przesuwa do 1 stycznia 2023 r. termin wejścia w życie zakazu stosowania pasz genetycznie modyfikowanych w karmieniu zwierząt. Zakaz znalazł się w uchwalonej w 2006 r. ustawie, która w tym zakresie była już czterokrotnie nowelizowana. Jak uzasadniono podczas prac sejmowych nad nowelą, obecnie nie ma możliwości zastąpienia w paszach dla zwierząt importowanej śruty sojowej innym białkiem. Wskazywano też, że soja jest najlepiej przyswajalnym białkiem roślinnym w żywieniu zwierząt.

Ustawa o ratyfikacji Konwencji o ochronie podwodnego dziedzictwa kulturowego, przyjętej w Paryżu dnia 2 listopada 2001 r. (projekt rządowy) dotyczy ratyfikacji konwencji, która ma zapewnić ochronę zabytkom podwodnego dziedzictwa kulturowego w miejscu ich zalegania, np. dzięki całkowitemu wyłączeniu ich ze sprzedaży.

Ustawa o ratyfikacji Umowy o partnerstwie strategicznym między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Kanadą, z drugiej strony, sporządzonej w Brukseli dnia 30 października 2016 r. (projekt rządowy) dotyczy umowy, regulującej stosunki między państwami UE a Kanadą m.in. w dziedzinach: ochrony praw człowieka, podstawowych wolności, praworządności, pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego czy wzajemnych stosunków gospodarczych.

Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie udziału w niektórych wyborach przez obywateli jednego Państwa zamieszkujących na terytorium drugiego Państwa, podpisanej w Warszawie dnia 29 maja 2020 r. (projekt rządowy) dotyczy ratyfikacji umowy, która przyznaje polskim obywatelom mieszkającym w Wielkiej Brytanii prawa wyborcze w wyborach samorządowych, analogiczne do tych, które mieli do czasu wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej 31 stycznia 2020 r.

Ustawa o ratyfikacji Poprawek do Konwencji o pracy na morzu, przyjętej w Genewie dnia 23 lutego 2006 r., zatwierdzonych przez Międzynarodową Konferencję Pracy w Genewie w dniu 5 czerwca 2018 r. (projekt rządowy) dotyczy ratyfikacji poprawek do konwencji, mających zapewnić ciągłość obowiązywania umowy o pracę marynarza podczas przetrzymywania go na statku lub poza nim w wyniku ataku piratów lub zbrojnej napaści niezależnie od tego, czy upłynął okres, na jaki umowa była zawarta lub czy strona umowy powiadomiła o jej zawieszeniu lub wypowiedzeniu.

Ustawy przyjęte z poprawkami.

Senat wprowadził 39 poprawek do ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, wprowadzającej tzw. estoński CIT. Nowelizację wraz ze zmianami przyjęto jednogłośnie. Senatorowie wprowadzili poprawki, dzięki którym spółki komandytowo-akcyjne będą uprawnione do opodatkowania tzw. podatkiem estońskim i zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów na wyodrębniony w kapitale rezerwowym tych spółek fundusz utworzony na cele inwestycyjne. Uprawnieniem do opodatkowania tym podatkiem objęto również spółdzielnie, które będą mogły zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów również odpisy na wyodrębniony w ich funduszu zasobowym fundusz utworzony na cele inwestycyjne. Wprowadzając te zmiany, Senat uznał, że jeżeli ustawodawca przyznaje określonym podatnikom prawo do skorzystania z preferencyjnych form opodatkowania, musi to czynić z poszanowaniem zasady równości podatkowej, zaś unormowanie przewidujące odmienne traktowanie podobnych podmiotów musi być odpowiednio uzasadnione. Ponadto Izba wprowadziła poprawki o charakterze legislacyjnym, doprecyzowującym i korygującym błędne odesłania. Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy) wprowadza m.in. system opodatkowania wzorowany na rozwiązaniu estońskim, tzw. estoński CIT, który polega na przesunięciu czasu poboru podatku na okres wypłaty zysków. Przedsiębiorca będzie mógł wybrać, czy chce skorzystać z nowego rodzaju opodatkowania, czy też woli rozliczać się na starych zasadach. Z rozwiązania będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, których roczny limit przychodów wyniesie 100 mln zł, niemający udziałów w innych podmiotach, zatrudniający co najmniej 3 pracowników oprócz udziałowców, z przychodami pasywnymi nieprzewyższającymi przychodów z działalności operacyjnej i przeznaczający zysk na reinwestycje. Wszystkie te kryteria muszą być spełnione jednocześnie. Z opodatkowania na nowych zasadach będą mogły skorzystać spółki kapitałowe akcyjne lub z ograniczoną odpowiedzialnością, których udziałowcami są tylko osoby fizyczne. Przedsiębiorca będzie mógł wybrać „estoński CIT” na 4 lata, a przedłużać go na kolejne 4-letnie okresy, pod warunkiem że w ostatnim, czwartym roku korzystania z niego wciąż spełnia kryteria. Aby utrzymać się w tym systemie, będzie też musiał osiągać wzrost inwestycji o 15% w ciągu 2 lat.

Izba przyjęła z 30 poprawkami ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw. Senat skreślił przepisy opodatkowujące podatkiem CIT spółki komandytowe oraz niektóre spółki jawne mające siedzibę lub zarząd na terytorium Polski, jeżeli ich wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne. Wykreślono też przepisy ograniczające uprawnienia podatnika uzyskującego dochody zagranicą do skorzystania z tzw. ulgi abolicyjnej. Senatorowie wprowadzili poprawkę przyznającą preferencje podatkowe darowiznom na przeciwdziałanie COVD-19 przekazanym Funduszowi Przeciwdziałania COVID-19, nie zaś Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu. Izba zwiększyła liczbę podmiotów objętych 9-procentowym podatkiem CIT poprzez podniesienie z 2 do 5 mln euro kwoty przychodów w danym roku podatkowym uprawniających do skorzystania z niższej stawki CIT. W celu wyrównania uszczerbku finansowego w związku z wejściem w życie nowelizacji Senat wprowadził poprawkę zwiększającą udział jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z PIT. Ponadto przyjęto kilkanaście poprawek o charakterze legislacyjnym i porządkującym. Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy) ma poprawić kondycję sektora firm małych i średnich, pogorszoną przez pandemię. Nowe przepisy mają na celu uszczelnienie systemu podatku dochodowego od osób prawnych, by zapewnić powiązanie wysokości podatku płaconego przez duże przedsiębiorstwa, w szczególności międzynarodowe, z faktycznym miejscem uzyskiwania przez nie dochodu. Nowela przewiduje nadanie spółce komandytowej statusu podatnika podatku dochodowego, rozszerzenie zakresu szacowania wartości transakcji, a także podwyższenie z 1,2 do 2 mln euro limitu przychodów z bieżącego roku podatkowego uprawniających do korzystania z obniżonej, 9-procentowej stawki podatku dochodowego od osób prawnych. Nowelizacja wprowadza też limit odliczenia tzw. ulgi abolicyjnej do wysokości 1360 zł. Nie dotyczy to dochodów osiąganych z tytułu pracy lub usług wykonywanych poza terytorium lądowym państw.

Izba wprowadziła 14 poprawek do ustawy o zawodzie farmaceuty. Senatorowie przyjęli poprawkę uniemożliwiającą odmowę wydania przez farmaceutę produktu leczniczego do stosowania w antykoncepcji oraz wyrobu medycznego stosowanego w celu regulacji poczęć. Zakres opieki farmaceutycznej, czyli świadczeń zdrowotnych udzielanych przez farmaceutę, rozszerzono o przeprowadzenie szczepień ochronnych. Dzięki kolejnej poprawce Senatu aptekarze będą objęci obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej za szkody będące następstwem udzielania świadczeń opieki farmaceutycznej i usług farmaceutycznych.

Senat wprowadził 7 poprawek o charakterze redakcyjnym do ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy). Ma ona na celu zapewnienie optymalizacji wykorzystania środków publicznych przeznaczanych na finansowanie usług medycznych i zapobieganie nadpodaży niektórych usług medycznych. Uzależnia realizację inwestycji w sektorze zdrowia od uzyskania umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Opinie o celowości inwestycji o wartości powyżej 50 mln zł będzie wydawał minister zdrowia. Mająca powstać przy nim Komisja Oceny Wniosków Inwestycyjnych również zajmowałaby się ich oceną. Wsparcie otrzymywałyby przedsięwzięcia odpowiadające obecnym i prognozowanym potrzebom zdrowotnym na danym obszarze.

Izba wprowadziła kilkadziesiąt poprawek do ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (projekt rządowy). Jedna z nich rozszerza finansowe wsparcie na pokrycie kosztów związanych z tworzeniem lokali mieszkalnych w wyniku remontu lub przebudowy. Kolejna przewiduje podniesienie do 80% dofinansowania z funduszu dopłat na pokrycie części kosztów, jakie ponoszą gminy lub związki międzygminne przy tworzeniu lokali na wynajem budowanych np. przez TBS-y. Inna poprawka obniża z 25 do 20 lat wiek remontowanych budynków, należących np. do TBS-ów, które będą się kwalifikować do otrzymania premii remontowej. Ustawa wchodzi w skład pakietu rozwiązań przeciwdziałających negatywnym skutkom społecznym i gospodarczym COVID-19. Stanowi tzw. społeczną część pakietu mieszkaniowego, która zakłada m.in. zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem dla osób o niskich dochodach, dopłaty do czynszu dla podnajemców mieszkań, poprawę warunków mieszkaniowych w lokalach, dopłaty do czynszu dla podnajemców mieszkań, wakacje czynszowe w Towarzystwie Budownictwa Społecznego. Nowela przewiduje wyższe (do 35% kosztów inwestycji) granty z Funduszu Dopłat w Banku Gospodarstwa Krajowego dla gmin na budowę mieszkań społecznych, zasadę finansowania wkładu gminy, a nie refinansowania, większe (do 80% kosztów nowych inwestycji) wsparcie dla gmin na budowę mieszkań komunalnych. Zakłada większą pomoc przeznaczoną na modernizację zasobów komunalnych. Ma też umożliwić dojście do własności w nowo budowanych mieszkaniach w formule Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych, wsparcie szeroko rozumianego budownictwa społecznego oraz większy i łatwiejszy dostęp do gruntów pod zabudowę. Wprowadzane rozwiązania przewidują również powstanie Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa o wartości 1,5 mld zł z przeznaczeniem na wsparcie budowy mieszkań przez gminy, które ucierpiały w wyniku COVID-19, i ułatwienia dla osób, mających książeczki mieszkaniowe. Zakładają ponadto pomoc dla najemców, dotkniętych ekonomicznymi skutkami pandemii, m.in. rozszerzają możliwość dopłat do czynszów na gospodarstwa domowe, które nie mają zdolności czynszowej.

Senatorowie przyjęli z 2 poprawkami o charakterze legislacyjnym ustawę o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (projekt poselski). Przewiduje ona utworzenie wyodrębnionego rachunku bankowego, na który udzielający pomocy wpłacaliby środki dla beneficjentów. W razie stwierdzenia przez Trybunał Sprawiedliwości UE nieważności decyzji Komisji Europejskiej w sprawach pomocowych decyzje lub umowy cywilnoprawne dotyczące udzielania pomocy publicznej mogą być realizowane w zakresie niezwiązanym z dokonywaniem wypłat pomocy. Podmiot odpowiedzialny za udzielenie pomocy w formie pieniężnej będzie zobowiązany do gromadzenia środków należnych beneficjentowi na dedykowanym rachunku bankowym do czasu ponownej oceny środka pomocowego przez KE.

Izba wprowadziła 10 poprawek porządkujących i legislacyjnym do ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (projekt rządowy), która ma zapewnić ciągłość prowadzenia ksiąg hodowlanych bydła, świń, owiec, kóz i koniowatych oraz rejestrów hodowlanych świń, a także prowadzenie oceny wartości użytkowej i genetycznej tych gatunków zwierząt. Wprowadza regulacje dotyczące hodowli, oceny genetycznej i nadzoru nad rozrodem zwierząt gospodarskich. Dostosowuje polskie prawo do unijnych rozporządzeń. Do zwierząt gospodarskich, o których w nich mowa, dodaje: jeleniowate, drób, zwierzęta futerkowe, alpaki, jedwabnika morwowego i pszczołę miodną, których hodowla też będzie regulowana. Jednostką sprawującą kontrolę będzie Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt. Sprawy związane z przywozem i wywozem zwierząt hodowlanych, kontrolą świadectw zootechnicznych i wpisów do księgi hodowlanej lub rejestru hodowlanego znajdą się w gestii naczelnika urzędu celno-skarbowego. Hodowcy będący mikro-, małymi lub średnimi przedsiębiorcami mogą otrzymać pomoc w naturze (prowadzenie ksiąg hodowlanych lub hodowlanej zwierząt gospodarskich). Minister rolnictwa będzie zatwierdzał programy hodowlane i ich zmiany.

Senatorowie wprowadzili 2 poprawki doprecyzowujące do ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (projekt rządowy). Poprawki usuwają nieścisłości w przepisach i porządkują kwestię dni wolnych od zajęć przysługujących aplikantom, którzy już rozpoczęli aplikację. Ustawa dostosowuje ona przepisy do wymogu posiadania przez sędziów i asesorów sądowych, prokuratorów i asesorów wyłącznie obywatelstwa polskiego, a termin ogłoszenia wykazu wolnych stanowisk asesorskich przewidzianych dla egzaminowanych aplikantów ‒ do potrzeb kadrowych sądownictwa. Przewiduje ponadto, że dla roczników aplikacji rozpoczętych po wejściu nowelizacji w życie aplikantowi będzie przysługiwać 21 dni kalendarzowych wolnych od zajęć i praktyk w pierwszym, drugim i trzecim roku odbywania aplikacji sędziowskiej.

Senat zdecydował o wniesieniu do Sejmu projektu nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Przygotowany z inicjatywy grupy senatorów projekt doprecyzowuje przepisy dotyczące zwolnienia gruntów kolejowych od podatku od nieruchomości. Zgodnie z proponowanymi regulacjami, zwolnione z podatku byłyby tylko budynki i budowle oraz zajęte pod nie grunty wchodzące w skład infrastruktury kolejowej w rozumieniu przepisów ustawy o transporcie kolejowym, które udostępniane są przewoźnikom kolejowym, wykorzystywane są do przewozu osób lub tworzą linie kolejowe o szerokości torów większej niż 1435 mm. Budynki, budowle i grunty wchodzące w skład infrastruktury kolejowej, wykorzystywanych na cele inne niż określone w tej ustawie, nie byłyby zwolnione z tego podatku. Takie rozwiązanie ma zapobiec unikaniu opodatkowania przez niektóre podmioty. Senat podejmując inicjatywę ustawodawczą uznał, że wprowadzone w 2017 r. zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów kolejowych okazały się nieuzasadnione, bowiem straty finansowe jednostek samorządu terytorialnego z powodu utraconych podatków sięgają kilku milionów zł rocznie.

Źródło: Senat RP
Foto: Kancelaria Senatu