Zakończyło się 31. posiedzenie Senatu RP

l1eUwmOfZlOY5YVUlAimg 05487 grudnia 2016 r. w godzinach nocnych zakończyło się 31. sześciodniowe posiedzenie Senatu. W szóstym dniu obrad Izba przyjęła dwie ustawy.

 

Ustawa o zmianie ustawy o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Przyjęta bez poprawek. Projekt poselski. Celem nowelizacji jest zmiana zasad wyboru prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Do tej pory prezesa powoływał premier na wniosek ministra do spraw transportu, zaopiniowany przez Urząd Lotnictwa Cywilnego, spośród kandydatów wyłonionych w drodze konkursu. W przypadku odwołania prezesa agencji, premier powierzał zastępcy prezesa lub innej osobie pełnienie obowiązków prezesa, na okres nie dłuższy niż sześć miesięcy, z możliwością przedłużania tego okresu o kolejne sześć miesięcy, nie więcej niż dwukrotnie. Obecnie wyczerpano już tryb powierzania kierowania działalnością agencji, zaś dotychczas przeprowadzone postępowania konkursowe nie wyłoniły kandydatów spełniających wymogi przewidziane ustawą. W związku z tym proponuje się, aby prezesa agencji powoływał premier na wniosek ministra odpowiedzialnego za transport. Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

 

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo o zgromadzeniach. Przyjęta z 2. poprawkami. Projekt poselski. Nowelizacja wprowadza możliwość zwrócenia się z wnioskiem do wojewody o zgodę na cykliczne organizowanie zgromadzeń. Chodzi o l1eUwmOfZlOY5YVUlAimgl5592zgromadzenia organizowane przez tego samego organizatora w tym samym miejscu lub na tej samej trasie co najmniej cztery razy w roku według opracowanego terminarza lub co najmniej raz w roku w dniach świąt państwowych i narodowych. Ponadto musiałyby się one odbywać w ciągu ostatnich trzech lat i mieć na celu, w szczególności, uczczenie doniosłych i istotnych dla historii Polski wydarzeń. Organ gminy będzie wydawał decyzję o zakazie już zgłoszonego zgromadzenia, jeżeli ma ono odbyć się w miejscu i czasie, w którym odbywa się zgromadzenie cykliczne. Wyjątek dotyczyłby zgromadzeń organizowanych przez organy władzy publicznej oraz odbywanych w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych – te miałyby pierwszeństwo. Jeżeli zostały wniesione zawiadomienia o zamiarze zorganizowania dwóch lub większej liczby zgromadzeń chociażby częściowo w tym samym czasie i miejscu, w szczególności w odległości mniejszej niż 100 m między nimi, i nie jest możliwe zagwarantowanie, że ich przebieg nie stworzy zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi albo mienia w znacznych rozmiarach, o pierwszeństwie wyboru miejsca i czasu zgromadzenia decyduje kolejność wniesienia zawiadomień. Ustawa ma wejść w życie z dniem ogłoszenia. Pierwsza z senackich poprawek wykreśla przepis dający organom władzy publicznej, Kościołom i związkom wyznaniowym pierwszeństwo przed innymi w wyborze miejsca i czasu zgromadzenia. Druga poprawka wprowadza 14-dniowe vacatio legis.

 

Więcej informacji na temat 31. posiedzenia Senatu RP

 

Źródło/Foto: Senat RP