Zakończenie Konferencji Przewodniczących Parlamentów UE.

Przewodniczący parlamentów Unii Europejskiej uznali potrzebę utrzymania kwestii rozszerzenia i stosunków z krajami sąsiadującymi w programie działań UE,

podkreślili, że Parlament Europejski jest niezwykle istotnym elementem życia demokratycznego Unii stanowiącym silny głos obywateli Europy i wezwali obywateli do aktywnego udziału w kształtowaniu przyszłości Europy przez udział w nadchodzących wyborach do PE – czytamy m.in. w konkluzjach przyjętych w Wiedniu 9 kwietnia 2019 r. na zakończenie Konferencji Przewodniczących Parlamentów UE.

W konferencji uczestniczyli marszałkowie Sejmu i Senatu Marek Kuchciński i Stanisław Karczewski.

Przewodniczący parlamentów dyskutowali przez dwa dni nt. Unii Europejskiej i jej sąsiadów oraz o UE u progu tegorocznych wyborów do Parlamentu Europejskiego i dalszego rozwoju współpracy pomiędzy parlamentami narodowymi a instytucjami europejskimi.

Wskazali, że UE powinna promować swoje wartości na Bałkanach Zachodnich, potwierdzając jednocześnie europejską perspektywę krajów tego regionu. Przewodniczący poparli koncepcję strategii makroregionalnych oraz wyrazili gotowość wsparcia nowych inicjatyw w tym zakresie. Zaznaczyli również, jak istotny jest wymiar wschodni unijnej polityki sąsiedztwa, oraz wsparli współdziałanie Unii z sześcioma państwami uczestniczącymi w programie Partnerstwa Wschodniego.

Mając na uwadze najwyższą wagę wolnych i uczciwych wyborów przewodniczący uważają za kluczowe wzmocnienie odporności systemów demokratycznych w Europie i w związku z tym uznali, że należy konsekwentnie podejmować skuteczne działania mające na celu zwalczanie mowy nienawiści, kampanii dezinformacyjnych i zagrożeń dla bezpieczeństwa cybernetycznego.

Przewodniczący podkreślili też, że pomocniczość i proporcjonalność są kluczowymi zasadami, dzięki którym UE jest silniejsza, skuteczniejsza i bardziej zjednoczona.

W dyskusji poprzedzającej przyjęcie konkluzji przewodniczący zwracali uwagę na wyzwania stojące przed Unią. „Winniśmy szukać wspólnego mianownika Unii Europejskiej, bo jesteśmy to winni tym, których reprezentujemy” - powiedziała przewodnicząca Senatu Holandii Ankie Broekers-Knol. „Musimy zadbać o to, aby obywatele czuli więź z Unią Europejską i europejską przyszłością, musimy zadbać o to, by Unia była tematem zrozumiałym dla obywateli” - dodała.

Przewodniczący Senatu Francji Gerard Larcher mówił, że obywatele państw Unii mają problem, by rozpoznać się w Europie, która oddala się od nich. Podkreślił, że w zglobalizowanym świecie żaden kraj nie może sam rozwiązać problemów. Dlatego trzeba szukać skuteczności europejskiej. Podkreślił, ze obywatele widzą w Europie projekt, który chroni – tego oczekują. Opowiedział się za jednością Unii Europejskiej – przeciwko jej wszelkim podziałom. Jego zdaniem UE może się rozpaść lub trzeba ją na nowo wymyślić. Wskazywał na pragmatykę działań podejmowanych przez UE na wszystkich poziomach.

Marszałek Sejmu Marek Kuchciński przypomniał, że w tym roku przypada 30 rocznica wolnych wyborów w krajach Europy Środkowej po upadku komunizmu – w Polsce, Czechach i na Węgrzech. Zaznaczył, że wówczas zmieniło się oblicze Europy. Wskazał na wyzwania stojące przed UE. Jego zdaniem w Europie mamy do czynienia z kryzysem wartości. „UE nie jest rynkiem bez duszy” – powiedział marszałek Kuchciński. Przypomniał o chrześcijańskich korzeniach Europy, na których opiera się tożsamość europejska. Wskazał ponadto na pewną formę zaniku prawa polegającą na nierównym traktowaniu państw członkowskich. Powiedział, że dotyczy to np. traktowania przez instytucje unijne reformy sądownictwa w Polsce. Mówił też o konieczności wzmocnienia znaczenia parlamentów narodowych. Zdaniem marszałka Sejmu UE powinna zadbać o jedność, solidarność państw członkowskich. Zdaniem marszałka Sejmu potrzeba nowego spojrzenia na sprawy finansowe. Podkreślił, że z niepokojem patrzy na propozycję cięcia środków unijnych na politykę spójności i politykę rolną.

Pierwszy dzień konferencji poświęcony był Unii Europejskiej i jej sąsiadom. Marszałek Senatu w swoim wystąpieniu wskazywał, że tylko stwarzanie perspektywy unijnej sąsiednim państwom umożliwia zapewnienie Europie wolności, pokoju, bezpieczeństwa i dobrobytu oraz daje tym krajom impuls do przeprowadzania reform w duchu europejskich wartości.

Konferencja przewodniczących parlamentów UE to forum dyskusji na temat zadań parlamentów narodowych w strukturze europejskiej, współpracy międzyparlamentarnej w sprawach unijnych i wyzwań stojących przed Unią. W skład tego gremium wchodzą przewodniczący parlamentów UE i Parlamentu Europejskiego. Konferencja zbiera się raz do roku, w pierwszej połowie roku kalendarzowego, i jest organizowana przez kraj, który sprawował prezydencję w Radzie UE w drugim półroczu poprzedniego roku.

 

 

Źródło: Senat RP