84. posiedzenie Senatu RP.

31 sierpnia 2019 r. Senat zakończył obrady dwudniowego 84. posiedzenia. Tego dnia senatorowie przyjęli jedną uchwałę oraz sześć ustaw.

Izba jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie upamiętnienia 80. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej (inicjatywa grupy senatorów), w której senatorowie uczcili pamięć wszystkich poległych, zabitych i w innej formie represjonowanych obywateli Odrodzonej Polski w latach 1939–45. W uchwale przypomniano, że 1 września 1939 r. o 4.40 Niemcy zaatakowały Wieluń – miasto na zachodniej granicy przedwojennej Polski. Kilka minut później niemiecki pancernik „Schleswig-Holstein” ostrzelał polską placówkę wojskową w Gdańsku na Westerplatte. Wydarzenia te rozpoczęły atak nazistowskich Niemiec na Polskę, a tym samym II wojnę światową. Jak zaznaczono w uchwale, była to jak dotychczas największa wojna światowa w historii. Według różnych szacunków, zginęło w niej co najmniej 60 mln ludzi. „Polska była krajem, w którym skala zniszczeń materialnych, w dziedzinie dóbr kultury oraz w strukturze społecznej była ogromna. Jej mieszkańcy poddani zostali licznym represjom takim, jak: egzekucje, przesiedlenia czy zabór mienia. Miały one miejsce zarówno ze strony nazistowskich Niemiec, jak i Związku Sowieckiego, który 17 września 1939 r. zaatakował Polskę od wschodu” – napisano w uchwale.

Oto ustawy przyjęte przez Senat bez poprawek:

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (projekt rządowy) przewidująca zwolnienie z PIT dochodów marynarzy pracujących także na statkach pod banderami państw Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Warunkiem uzyskania zwolnienia jest praca co najmniej przez 183 dni w roku podatkowym na statkach wykorzystywanych do przewozu ładunku lub pasażerów w żegludze międzynarodowej. Z PIT nie będą więc zwolnione dochody z pracy na takich jednostkach, jak platformy, kablowce czy statki specjalistyczne.

Ustawa o inwestycjach w zakresie budowy portów zewnętrznych (projekt rządowy) umożliwiająca budowę Centralnego Portu w Gdańsku, Portu Zewnętrznego w Gdyni i głębokowodnego terminalu kontenerowego w Świnoujściu. Szacuje się, że łączny koszt wszystkich inwestycji wyniesie 19,5 mld zł. Nowela przewiduje m.in. ułatwienia nabywania gruntów pod inwestycje przy jednoczesnym zapewnieniu odszkodowania z tytułu wywłaszczenia lub odszkodowania za ograniczenie innych niż własność praw do nieruchomości.

Ustawa o wsparciu finansowym armatorów śródlądowych, Funduszu Żeglugi Śródlądowej i Funduszu Rezerwowym (projekt rządowy) określająca zasady udzielania wsparcia finansowego armatorom śródlądowym oraz funkcjonowanie Funduszu Żeglugi Śródlądowej i Funduszu Rezerwowego. Przewiduje, że armatorzy statków pasażerskich i utrzymaniowo-technicznych będą mogli ubiegać się o kredyt preferencyjny na współfinansowanie zakupu, modernizacji lub remontu statku, a także o refinansowanie zakupu składników wyposażenia statków.

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu usprawnienia procesu wydatkowania środków finansowych w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz w ramach działań objętych zintegrowanym systemem zarządzania i kontroli (projekt rządowy), która przewiduje m.in. uproszczenie zasad stosowania zaliczek na poczet płatności bezpośrednich poprzez rezygnację z warunku uzależniającego ich wypłatę od wystąpienia w danym roku okoliczności mogących powodować trudności finansowe lub pogorszenie sytuacji finansowej większej liczby rolników, a także ujednolicenia zasad stosowania zaliczek na poczet płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych PROW 2014–20 i zalesionych PROW 2007–13. Zgodnie z nowymi przepisami, będzie możliwe nadawanie małżonkom i współposiadaczom gospodarstw rolnych odrębnych numerów identyfikacyjnych. Skrócono ponadto z 12 do 6 miesięcy minimalny okres doświadczenia w pracy doradczej, wymagany do uzyskania wpisu na listę doradców rolniczych, rolnośrodowiskowych i leśnych.

Ustawa o Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, wobec małoletniego poniżej lat 15 (projekt rządowy) określająca zadania, organizację i sposób działania komisji. Do jej zadań będzie należeć m.in. wyjaśnianie nadużyć seksualnych, zawiadamianie odpowiednich organów o podejrzeniu popełnienia przestępstwa pedofilii, a także identyfikacja problemów pojawiających się w praktyce ścigania pedofilii. Komisja będzie niezależna od innych organów władzy państwowej. W jej skład wejdzie 3 członków powołanych przez Sejm, 1 – powołany przez Senat i po 1 powołanym przez: prezydenta, premiera i rzecznika praw dziecka.

Ustawa zmieniająca ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych (projekt rządowy) zakładająca obniżenie kosztów pracy przez co najmniej dwukrotne podniesienie kosztów uzyskania przychodów dla pracowników, a także obniżenie stawki podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) z 18 do 17%.

30 sierpnia 2019 r. rozpoczęło się 84. posiedzenie Senatu. Izba przyjęła bez poprawek 2 ustawy i wyraziła zgodę na powołanie Mariana Banasia na stanowisko prezesa NIK. Pierwszego dnia obrad Senat rozpatrzył i przyjął bez poprawek:

Ustawę o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej w sprawie dokumentacji granicznej określającej przebieg linii granicy państwowej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską, podpisanej w Wilnie dnia 17 lutego 2018 r. (projekt rządowy) regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do obowiązującego prawa dokumentacji granicznej, która została opracowana na podstawie wyników pierwszej wspólnej kontroli przebiegu granicy państwowej, przeprowadzonej przez Polsko-Litewską Komisję Graniczną.

Ustawę o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (projekt rządowy), która określa zakres, formę i tryb przeprowadzenia narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań, a także prac związanych z jego przygotowaniem i opracowaniem wyników. Spis ma być przeprowadzany od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r., według stanu na 31 marca 2021 r., w podobny sposób, jak w 2011 r., czyli przy użyciu elektronicznego formularza dostępnego na stronie GUS (tzw. samospis). Spis zostanie poprzedzony 2 spisami próbnymi w wybranych gminach.

 

 

Źródło: Senat RP